The King's Favour Sauvignon Blanc 2020, Marlborough